erkend Partner van Stellar Data Recovery!

Privacyverklaring

Computerhulp Dronten Computerhulp Dronten, gevestigd aan De Sallandse Roe 12, 8252 JW Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
E.P. van der Kroon is de Functionaris Gegevensbescherming van Computerhulp Dronten. Hij/zij is te bereiken via het Contactformulier (https://www.computerhulp-dronten.nl/content/contactformulier)
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Computerhulp Dronten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het Contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Computerhulp Dronten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Computerhulp Dronten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Computerhulp Dronten gebruikt when computerprogramma's of -systemen waarmee middels geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen kunnen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Computerhulp Dronten) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Computerhulp Dronten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: 5 jaar, in verband met verplichting Belastingdienst. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Computerhulp Dronten verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Computerhulp Dronten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Computerhulp Dronten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het Contactformulier.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Computerhulp Dronten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Computerhulp Dronten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het Contactformulier. 


©2002-2018 - Computerhulp Dronten - info@computerhulp-dronten.nl
Computerhulp Dronten is een initiatief van Van der Kroon Advies & Ondersteuning te Dronten